Thai Touch Kitchen

665 Washington Road
Mt. Lebanon, PA 15228
(412) 892-9517